Barrel Proof

Với các dự án phức tạp hoặc các dự án có sử dụng mực kim loại, chúng tôi thực hiện mẫu màu trên vật liệu thực bằng phương pháp in ống đồng thay cho bản in điện tử để khách hàng có thể hình dung kết quả in sau cùng.

Với các dự án phức tạp hoặc các dự án có sử dụng mực kim loại, chúng tôi thực hiện mẫu màu trên vật liệu thực bằng phương pháp in ống đồng thay cho bản in điện tử Những ghi nhận được về màu sắc, thông số khắc, sự tách màu hoặc chất liệu in trong quá trình in thử sẽ được hợp nhất hoá với công tác chế bản để do đó kết quả cuối cùng sẽ hoàn toàn đáng tin cậy trong quá trình in. Khách hàng hoàn toàn hình dung kết quả in cuối cùng của họ một cách dễ dàng.