Hỗ trợ tận nơi

Dựa vào từng yêu cầu của mỗi khách hàng, chúng tôi đáp ứng tư vấn tại chỗ liên quan trực tiếp đến một dự án cụ thể, mà còn là dịch vụ dài hạn.

Với khoảng cách xa và thiếu những chuyên gia về ngành chế bản sẽ làm cho tiến độ bị trễ nải rất nhiều. Dựa vào từng yêu cầu của mỗi khách hàng, chúng tôi đáp ứng tư vấn tại chỗ liên quan trực tiếp đến một dự án cụ thể và đó là dịch vụ dài hạn. Khách hàng có thể cần đến sự giúp đỡ về kĩ thuật của chúng tôi bất cứ lúc nào và rất linh hoạt. Để hiệu quả hơn, chúng tôi sẽ tham gia vào lần sản xuất đầu tiên của sản phẩm tại nhà in khách hàng để tư vấn để tìm ra phương pháp nhằm tối ưu việc in ấn, bằng sản phẩm của chúng tôi.